Бренд:

Бравекто плюс – iнсектоакарицидний препарат системної дії для котів, 1 піп.

5 відгуків
1,2-2,8 кг856 грн
2,8-6,25 кг1001 грн
6,25-12,5 кг1025 грн

Безкоштовно у поштомат від 400 грн

Безкоштовно у відділення від 800 грн

Безкоштовно кур’єром від 2000 грн

Оплата. Оплачуйте під час отримання товару, картою онлайн, ApplePay, GooglePay, на розрахунковий рахунок.

Повернення. Не задоволені товаром? Повертайте впродовж 30 днів

Артикул: щоб дізнатись артикул, оберіть фасовку Категорії: , ,

Bravecto PLUS – iнсекто-акарицидний препарат системної дії. Мiстить дiючi речовини: флураланер та моксидектин.

Флураланер – iнсекто-акарицид, активний до клiщiв lxodes spp., Dermatocentor spp., Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis longicornis, блiх (Ctenocephalides spp.) та клiщiв Otodectes cynotis у котiв.

Механiзм дiї флураланера полягає у блокуваннi ГАМК-залежних i глутамат-залежних рецепторів членистоногих, що призводить до перезбудження нейронiв, порушення передачі нервових iмпульсiв, паралiчу i загибелi.

Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентностi, що можливе при застосуваннi iнших iнсекто-акарицидних сполук. Навiть при досить низьких концентрацiях флураланер пригнiчуе функцiю розмноження (яйцекладки) у блiх. Застосовується для комплексного контролю популяцiй блiх у зовнiшньому середовищi.

Дiя флураланеру щодо клiщiв та блiх з’являеться протягом 48 годин пiсля застосування. Пiсля зовнiшнього застосування флураланер всмоктується у шерсть, шкiру i пiдшкiрну клiтковину, звiдки повiльно потрапляє у гемациркулярне русло. Стабiльний рiвень концентрацiї флураланеру у плазмi кровi котiв спостерiгають у перiод мiж 3 i 21 добою пiсля застосування. Флураланер добре поширюється тканинами i досягає максимальної концентрації у жировiй тканині і далi в печiнцi, м’язах i нирках. Пролонговане утримання, повiльне виведення з плазми кровi (t1/2=15 дiб) i вiдсутнiсть екстенсивного метаболiзму утримує ефективну концентрацiю флураланера у перiод мiж застосуванням препарату, виводиться переважно у незмiненiй формi екскрементами, виведення сечею незначне.

Моксидектин, напiвсинтетичний дериват немадектину, належить до групи макроциклiчних лактонiв – мiлбемiцинiв, мае паразитицидну активнiсть проти ряду екто- i ендопаразитiв, а саме активний проти личинок стадiї LЗ та L4 Dirofilaria immitis, проте неактивний щодо дорослих особин.

Механiзм дiї полягає у зв’язуваннi лiганд-залежних хлористих канальцiв (глутамат-R i ГАМК­R), що пiдвищуе проникнiсть клiтинних мембран нервових i/або м’язових клiтин нематод i членистоногих для iонiв хлору i призводить до їx гiперполяризації, паралiчу i загибелi паразитiв. Основним механiзмом антигельмiнтної та iнсектицидної активностi вважається зв’язування хлотратних каналiв глутамату, специфiчних для безхребетних i не iснуючих у ссавцiв.

Застосування

Профiлактика та лiкування котiв при ураженнi змiшаними екто- i ендопаразитами – блохами, кліщами та нематодами:

 • блохи: Ctenocephalides felis (препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист до 12 тижнiв);
 • iксодовi клiщi: Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis longicornis та клiщi-шкiроїди: Otodectes cynotis (препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист до 12 тижнiв);
 • нематоди: Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Dirofilaria immitis (личинками 4-ї стадiї, молодими та дорослими формами нематод);
 • личинки мiкродирофiлярiї : Dirofilaria immitis (препарат забезпечує захист тривалiстю до 12 тижнiв).

Потрапляння дiючих речовин та послiдуюча дiя на органiзм паразитiв вiдбувається пiд час живлення клiщiв та блiх на обробленiй тваринi.

Препарат застосовують у комплекснiй терапiї блошиних алергічних дерматитiв.

Дозування

Препарат застосовують одноразово зовнiшньо крапельним нанесенням (“spot-on”) на суху неушкоджену шкіру тварин.

Препарат застосовують iз розрахунку 40-94 мг флураланера i 2-4,7 мг моксидектину/кг маси тiла тварини.

Спосіб використання

Крок 1. Безпосередньо перед використанням дiстаньте пiпетку з упакування. Вiдкриваючи, утримуйте пiпетку вертикально (ковпачком догори) за основу або за тверду частину нижче ковпачка. Пiпетку вiдкривають, обертаючи ковпачок на повний оберт за годинниковою або проти годинникової стрiлки. Не намагайтесь вiдламати чи вiдокремити ковпачок! Вiн повинен залишатися на пiпетцi. Пiпетка вiдкрита i готова до застосування пiсля злому фiксатора, що буде вiдчуватися при повному обертаннi ковпачка.

003500 1

Крок 2. Тварина повинна знаходитися в стоячому або грудному лежачому положеннi, з рiвною спиною догори. Розгорнiть шерстний покрив поблизу основи черепа у котiв, щоб було видно шкiру. Пiднесiть кiнчик пiпетки до шкiри.

Крок 3. Обережно витиснiтъ увесь вмiст пiпетки на шкiру. У великих котiв (масою бiльше 6,25 кг) вмiст пiпетки слiд наносити у 2-х мiсцях, для того щоб запобiгти стіканню препарату.

003500 2

Перед обробкою препаратом необхiдно встановити точну масу тiла тварини (зважування). З 6-мiсячного вiку, для оптимального контролю за ектопаразитами обробки проводять з iнтервалами 12 тижнiв.

Протипоказання

Не застосовувати Бравекто®Плюс вагiтним або лактуючим самкам.

Не застосовувати тваринам iз гiперчутливiстю до компонентiв препарату.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !

Не застосовувати котенятам вiком до 9 тижнiв i котам вагою менше 1,2 кг. Не обробляти дорослих самцiв, яких застосовують для розведення. Не застосовувати з iнтервалами меншими 8 тижнів.

Застереження

Коти з ендемiчних щодо дiрофiлярiозу регiонiв (або тi, яких вивозили до таких регiонiв) можуть бути зараженi дорослими формами Dirofilaria immitis. Бравекто®Плюс не дiє на дорослi особини Dirofilaria immitis. Вiдповiдно, рекомендується обстежувати таких тварин вiком вiд 6 мiсяцiв на предмет виявлення можливої iнвазiї дорослими особинами нематоди перед профiлактичною обробкою.

Для забезпечення належного захисту проти дiрофiлярiозу, обробку тварин проводять регулярно з iнтервалами 12-тижнiв. Бравекто®Плюс ефективний проти личинок D. immitis (LЗ i L4), що розвивалися протягом 30 днiв до даної обробки та наступних поколiнь личинок D. immitis (L3 i L4) протягом наступних 60 днiв.

Профiлактичнi обробки з метою профiлактики дiрофiлярiозу котiв, що тимчасово знаходилися у ендемiчних регiонах слiд розпочинати не пiзнiше 1 мiсяця пiсля можливого нападу москiтiв i продовжувати їx з 12-тижневими iнтервалами до моменту повернення у не-ендемiчнi регiони.

Для лiкування котiв за iнвазiї Т. cati i А. tubaeforme, потреба у лiкуваннi (моно- або комплексний препарат), а також його частота i перiодичнiсть визначається ветеринарним лiкарем.

Контроль паразитарних iнвазiй рекомендований протягом усього перiоду можливого ризику iнвазiї тварин.

Уникайте купания тварини або iнших водних процедур безпосередньо пiсля обробки.

Не допускати потрапляння препарату у очi тварини та його контакту з ураженою шкiрою.

При споживаннi препарату per os у максимальнiй рекомендованiй дозi 93 мг флураланера + 4,65 мг моксидектину/кг можлива короткочасна салiвацiя, блювота, диспное, рiдко – блювота з кров’ю, дiарея, пригнiчення, лихоманка, тахiпное, мiдрiаз (< 0,1 % оброблених тварин), що минають спотанно. Можливi помiрнi локальнi реакцiї (алопецiя, злущування епiдермiсу та свербiж) (вiдзначенi у експериментах у 2,9% дослiдних тварин). Дуже рiдко повiдомлялось про зниження апетиту, тремор та атаксiю (менше 1 тварини на 10 000 пролiкованих тварин).

Пiсля мiсцевого застосування препарату котенятам вiком 9-13 тижнiв i вагою 0,9-1,9 кг у дозах, що у 5 разiв перевищували максимальну рекомендовану (93 мг флураланера + 4,65 мг моксидектину; 279 мг флураланера + 13,95 мг моксидектину i 465 мг флураланера + 23,25 мг моксидектину/кг) iз iнтервалами 8 тижнiв, жодних побiчних проявiв не спостерiгалось

Макроциклiчнi лактони, у тому числi i моксидектин є субстратами для р-глiкопротеїну. Слiд з обережнiстю застосовувати препарати, що пригнiчують синтез р-глiкопротеїну (циклоспорин, кетоконазол, спiносад, верапамiл) одночасно iз Бравекто®Плюс.

Можливе одночасне застосування Бравекто®Плюс та празиквантелу.

Пiсля обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний комiрець, намордник, фiксують щелепи допомiжними засобами) та утримувати їx подалi вiд вiдкритого вогню та нагрiвальних приладiв. Запобiгайте контактактам оброблених тварин з необробленими до повного висихання шерстi.

Для досягнення максимального захисту тварин вiд блiх, рекомендується перiодично чистити i обробляти дозволеними засобами предмети догляду та мiсня перебування тварин (пiдстилки, килими, м’якi меблi тощо).

При роботi з препаратом Бравекто®Плюс необхiдно дотримуватися загальних правил особистої гiгiени i технiки безпеки, передбачених при роботі iз ветеринарними препаратами, одягати гумові рукавички перед застосуванням.

При обробцi тварин препаратом Бравекто®Плюс не можна курити, приймати їжу, пити. Пiсля використання препарату вимити руки водою з милом.

Пiсля обробки тварин не гладити їx та не допускати контакту маленьких дiтей з обробленими тваринами, не допускати спання тварин пiсля обробки у дитячому лiжку до повного висихання шерстi.

Особам iз пiдвищеною чутливiстю до флураланеру уникати контакту з препаратом.

При попаданнi препарату в очi ретельно промити їx проточною водою. При випадковому проковтуваннi препарату всередину необхiдно негайно звернутися до лiкаря та показати йому листiвку-вкладку на препарат або етикетку.

Препарат є легкозаймистим, тому тварин обробляють подалi вiд вiдкритого вогню та нагрiвальних приладiв !

Форма випуску

Пiпетки по 0,4; 0,89 та 1,79 мл, запакованi у картоннi коробки по 1 або 2 пiпетки (в коробцi можуть мiститися лише пiпетки однакової емностi). Пiпетки упакованi в саше з алюмiнівої фольги.

Зберiгання

Сухе, темне, недоступне для дiтей, мiсце за температури вiд 2 до 25 °С. Не заморожувати.

Термiн придатностi

24 мiсяцi. Пiсля вiдкриття пiпетки – використати увесь вмiст одразу!

Для застосування у ветеринарнiй медицинi!

Бренд

Вага

1,2-2,8 кг, 2,8-6,25 кг, 6,25-12,5 кг

Запитання та відповіді

Наразі запитань немає

Задати питання

На ваше запитання відповість представник магазину або інші покупці.

Дякуємо за запитання!

Ваше запитання отримано, і ми відповімо на нього найближчим часом. Будь ласка, не надсилайте одне і те ж питання повторно.

Error

Warning

Виникла помилка при збереженні вашого запитання. Будь ласка, повідомте про це адміністратору сайту. Додаткова інформація:

Add an answer

Дякуємо за відповідь на запитання!

Ввідповідь отримана і буде опублікована найближчим часом. Будь ласка, не надсилайте ту саму відповідь повторно.

Error

Warning

Виникла помилка при збереженні вашої відповіді. Будь ласка, повідомте про це адміністратору сайту. Додаткова інформація:

Доставка по Україні


По Україні доставка товарів здійснюється Новою Поштою.
Замовлення, узгодженні з менеджером до 10:00, відвантажуються у той же день (для оплачених або узгоджених замовлень (наложений платіж)). Замовлення, оплачені або узгоджені пізніше цього часу, відвантажуються на наступний робочий день
Відправка тільки у будні дні.

Поштомати/відділення: безкоштовно від 800 грн.
Адресна доставка кур'єрами Нової пошти: від 2000 грн безкоштовно.
Самовивіз

м. Київ, вул. Стрийська 4
Дивитися на мапі

Графік роботи:
Понеділок - П'ятниця: з 9:00 до 18:00
Субота - Неділя: вихідний
Тел.: +380937545063

 • Відправка замовлених товарів зі складу до пункту самовивозу здійснюється з понеділка по п'ятницю,
 • Замовлення, узгодженні з менеджером до 10:00, доставляються у той же день.
 • У вихідні відправка замовлених товарів зі складу до пункту самовивозу не здійснюється.
 • Зверніть увагу, що Ваше замовлення зберігається в офісі протягом 3-х днів
 • Оплатити можна на сайті, або у точці самовивозу картою чи готівкою.
Оформлення самовивозу: необхідно в замовленні, при його оформленні, вказати "Самовивіз". При отриманні замовлення у пункті самовивозу необхідно повідомити співробітнику номер Вашого замовлення.

Самовивіз можливий тільки після отримання SMS-повідомлення про готовність замовлення до видачі.


Оплата:

 • Безготівковий розрахунок: оплата товару на розрахунковий рахунок або онлайн за допомогою  платіжної системи. Доставка товару можлива тільки після отримання оплати.
 • Післяплата (накладенний платіж) за рахунок покупця.
 • Замовлення до 300 грн відправляються лише по 100% предоплаті.
Покупець зобов'язаний перевірити цілісність і комплектацію товару безпосередньо при отриманні. Всі замовлення застраховані на їх повну вартість. Ми завжди пакуємо замовлення дуже ретельно і вкладаємо всередину тільки якісний і цілий товар.  Але в процесі транспортування іноді вантаж пошкоджується.  
При вияві пошкоджень - складіть акт на Новій Пошті та повідомте нас через електрону адресу або контактний телефон. При вияві недостачі якогось товару - сфотографуйте вміст пакунку на Новій Пошті та повідомте нас. Якщо ви отримали товар неналежної якості або товар не відповідає замовленню - відмовтесь від отримання посилки.
Якщо замовлення отримане без огляду на Новій Пошті, а недоліки виявлені згодом - відправник не несе відповідальності за це замовлення.

При отриманні товару:
 1. Оглянути цілісність посилки.
 2. Звірити кількість місць в ТТН з фактично отриманим.
 3. Перевірити цілісність упаковки (звертайте увагу на розриви, вм'ятини, вдавлення).
 4. Відкрити упаковку, звірити вміст з фіскальним чеком (у електронному вигляді надсилаємо у Viber  або в SMS) і оглянути на наявність пошкоджень.
 Магазин гарантує оригінальність товару та запас терміну придатності від чотирьох місяців. Якщо товари мають менший термін придатності, про це попередить менеджер.

5 відгуків для Бравекто плюс – iнсектоакарицидний препарат системної дії для котів, 1 піп.

5,0
На основі 5 відгуків
5 зірок
100
100%
4 зірки
0%
3 зірки
0%
2 зірки
0%
1 зірка
0%

Фотографії покупців

Image #1 from Надя Зеленкевич
Image #2 from Олена Володимирівна
Image #3 from Олена Володимирівна
Image #4 from Олена Володимирівна
Image #1 from Надя Зеленкевич

Надя Зеленкевич

(1) (0)
Image #2 from Олена Володимирівна

Олена Володимирівна

Наш кіт не лише здоровий, але і весело грає та весело почувається, оскільки вільний від надокучливих паразитів. Легке застосування, та надійний захист. Дякую магазину за приємні ціни🐾❤️

(1) (0)
Image #3 from Олена Володимирівна

Олена Володимирівна

Наш кіт не лише здоровий, але і весело грає та весело почувається, оскільки вільний від надокучливих паразитів. Легке застосування, та надійний захист. Дякую магазину за приємні ціни🐾❤️

(1) (0)
Image #4 from Олена Володимирівна

Олена Володимирівна

Наш кіт не лише здоровий, але і весело грає та весело почувається, оскільки вільний від надокучливих паразитів. Легке застосування, та надійний захист. Дякую магазину за приємні ціни🐾❤️

(1) (0)
Image #1 from Надя Зеленкевич
Image #2 from Олена Володимирівна
Image #3 from Олена Володимирівна
Image #4 from Олена Володимирівна
Фото
1-5 з 5 відгуків
 1. (0) (0)
 2. (1) (0)
 3. Дякую, все ціле, прийшло дуже скоренько

  (0) (0)
 4. Фото
  Image #1 from Надя Зеленкевич
  (1) (0)
 5. Наш кіт не лише здоровий, але і весело грає та весело почувається, оскільки вільний від надокучливих паразитів. Легке застосування, та надійний захист. Дякую магазину за приємні ціни🐾❤️

  Фото
  Image #1 from Олена Володимирівна
  Image #2 from Олена Володимирівна
  Image #3 from Олена Володимирівна
  (1) (0)
Написати відгук
Бравекто плюс – iнсектоакарицидний препарат системної дії для котів, 1 піп. Бравекто плюс – iнсектоакарицидний препарат системної дії для котів, 1 піп.
Оцінка*
0/5
* Rating is required
* Answer is required
* Answer is required
Розкажіть нам про все
Потрібно написати коментар
Ваше ім'я
Вкажіть ім'я
Додати фотографії/відео
Візок
Увійти

Ще немає облікового запису?

Створити аккаунт
Товари для улюбленців
Слідкуйте за:

Бравекто плюс – iнсектоакарицидний препарат системної дії для котів, 1 піп.

938 грн Активувати знижку1025 грн Активувати знижку 856 грн Активувати знижку1025 грн Активувати знижку Виберіть параметри

пн-пт з 9:00 до 20:00
сб-нд з 10:00 до 20:00